Seuran säännöt

 

FORSSAN NAISVOIMISTELIJAT ry:n SÄÄNNÖT (12.2.1998)

 

 

1 §                 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

                     

Yhdistyksen nimi on              Forssan Naisvoimistelijat ry.

Yhdistyksen kotipaikka on     Forssan kaupunki

 

 

2 §                 YHDISTYKSEN TARKOITUS

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolisesti voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla.

 

 

3 §                 TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

 

1)       järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä 

          koulutus- ja kilpailutilaisuuksia,

2)       hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja,

3)       järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,

4)       vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä

          liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin,

5)       hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa.

 

 

4 §                 TOIMINNAN TUKEMINEN

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 

1)       harjoittaa julkaisutoimintaa,

2)       välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä

          välineitä, asuja ja tarvikkeita,

3)       ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

4)       omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä

          omaisuutta,

5)       järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia,

6)       harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

 

 

5 §                 YHDISTYKSEN JÄSENYYS LIITOSSA

 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi.

 

 

6 §                 YHDISTYKSEN JÄSENYYS

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla ja jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.

 

Yhdistyksellä on sekä toimivia että kannattajajäseniä. Kannattajajäsenet voivat olla joko ainais-, vuosi- tai lahjoittajajäseniä.

 

Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosikokouksen päättämät jäsenmaksut. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

 

 

7 §                 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

 

8 §                 YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia ja toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti.

 

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen lähettämällä valituskirjelmä yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

 

 

9 §                 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Vuosikokous pidetään aikaisintaan helmikuussa ja viimeistään maaliskuussa.

 

Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään 8 päivää aikaisemmin yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii. Kokoustapa ja -aika on sama kuin vuosikokouksessa.

 

 

10 §                YHDISTYKSEN KOKOUKSET                     

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1)       Avataan kokous

2)       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3)       Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

          pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4)       Esitetään yhdistyksen vuosikertomus

5)       Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien niistä antama 

          lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

6)       Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7)       Vahvistetaan kalenterivuoden toimintasuunnitelma talousarvioineen

8)       Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle kaudelle

9)       Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

10)     Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

11)     Päätetään jäsenmaksujen suuruudet

12)     Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

13)     Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 

          päivää ennen kokousta johtokunnalle vuosikokouksessa

          käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

14)     Päätetään kokous

 

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia.

 

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

 

 

11 §                YHDISTYKSEN TOIMINNAN JOHTAMINEN

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen valitsema johtokunta.

 

Johtokunnan muodostavat yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut 9 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan.

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain. Johtokunta valitsee vuosittain sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

 

12 §                JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin vaatii.

 

Johtokunnan tehtävänä on:

-          edustaa yhdistystä

-          johtaa yhdistyksen toimintaa

-          hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta

-          kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat niihin sekä

           täytäntöön panna kokousten päätökset

-          pitää jäsenluetteloa

-          hankkia ja kouluttaa ohjaajia

-          tehdä kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös

-          laatia ja lähettää liittoon vuositilastot

-          päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset

           muista kunnia- ja ansiomerkeistä

-          sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat

           määräaikaiset toimenpiteet

 

 

13 §                YHDISTYKSEN NIMEN MERKITSEMINEN

 

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja merkitsemään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan päättämän toisen henkilön kanssa, kaksi yhdessä.

 

 

14 §                YHDISTYKSEN TILINTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastus- lausunto johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 

 

 

15 §                SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava ¾ äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

 

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

 

 

16 §                YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa ¾ ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

 

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLi ry:lle käytettäväksi tämän yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen.

 

 

17 §                YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

 

Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.